TERMENI ȘI CONDIȚII CONTRACTUALE

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE A CONTRACTA SERVICIILE EACCIDENT!

 

 

1. Prevederi generale și definirea unor termeni

1.1. Termenii și Condițiile Contractuale („Termenii” sau “Condițiile”) reglementează accesarea și utilizarea de către dumneavoastră, persoană fizică din România, în calitate de conducător auto, fie ca proprietar al autoturismului, fie ca deținător/utilizator al acestuia („CLIENTUL”, „dumneavoastră”), a aplicației, paginii web, conținutului, serviciilor puse la dispoziție de EACCIDENT S.R.L. („EACCIDENT”)  Dacă nu sunteți de acord cu Termenii, vă rugăm să nu continuați cu stabilirea raporturilor contractuale cu EACCIDENT și să nu folosiți Pachetele de Servicii.

1.2. EACCIDENT este furnizorul unor pachete de servicii integrate astfel cum sunt descrise în Anexa nr. 1 (Pachetele de Servicii) la acești Termeni („Pachetele de Servicii”), constând în gestionarea Accidentelor de Circulație produse pe teritoriul României, în care sunt implicați conducători de autoturisme, în calitate de persoane fizice rezidente în România.

1.3. Autoturismele eligibile pentru a beneficia de Pachetele de Servicii sunt cele cu sarcină utilă maximă mai mică de 3,5 tone, cu maxim 9 locuri pe scaune, inclusiv șoferul.

1.4. Prin intermediul Platformei EACCIDENT și, ca efect al achiziționării și activării de către CLIENT a Aplicației (așa cum este definită mai jos), EACCIDENT oferă CLIENTULUI Pachetele de Servicii, în condițiile reglementate în acești Termeni, în cazul producerii unui Accident de Circulație pe teritoriul României.

1.4. Separat de Pachetele de Servicii, CLIENTUL va încheia contracte cu prestatori specializați de servicii pentru reparații auto, tractări auto și închirieri de autoturisme(„Furnizorii” sau „Partenerii EACCIDENT”) sau cu alți prestatori de servicii la alegerea CLIENTULUI („Alți Furnizori”).

1.5. CLIENTUL are calitatea de consumator în înțelesul legislației privind protecția consumatorilor.

1.6. În prezentele Condiții, dacă din context nu reiese altfel, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

„Accident de Circulație” înseamnă un eveniment neprevăzut, produs pe drumurile publice, care presupune fie: (i) coliziunea unui autoturism cu un corp fix sau în mișcare și/ori părăsirea carosabilului, și care se soldează cu avarierea autoturismului, sau (ii) avarierea unui autoturism staționat sau oprit.

„Aplicația” sau „Aplicația eAccident”  înseamnă aplicația electronică EACCIDENT, cu privire la care toate drepturile de proprietate intelectuală aparțin EACCIDENT, prin care CLIENTUL achiziționează și activează Pachetele de Servicii, și care este găzduită de Platforma EACCIDENT prin care se prestează Pachetele de Servicii. Prin intermediul Aplicației, CLIENTUL beneficiază de asistență online la locul accidentului 24/7, poate conserva probe de la locul accidentului (prin fotografiere), poate transmite și primi informații / documente / fotografii necesare întocmirii dosarului de daună.

„Call Center-ul EACCIDENT” înseamnă centrala de apeluri, asigurată de EACCIDENT pentru CLIENT, prin intermediul Partenerilor EACCIDENT, prin accesarea căreia CLIENTUL anunță implicarea sa într-un Accident de Circulație pe teritoriul României.

„CLIENTUL” înseamnă persoana fizica care are calitatea de conducător auto al unui autoturism (ca proprietar sau deținător/utilizator al acestuia) si devine parte la acești Termeni parcurgând etapele necesare in Aplicație si pe Platforma EACCIDENT.

„Mijloace de Comunicare la Distanță” înseamnă orice mijloc ce poate fi utilizat pentru încheierea unui raport juridic contractual între EACCIDENT și CLIENT, prin aderarea CLIENTULUI la acești  Termeni, și care nu necesită prezența fizică simultană a celor două părți.

„Pachetele de Servicii” înseamnă serviciile definite și descrise limitativ în Anexa nr. 1 (Pachetele de Servicii) la acești Termeni.

“Partajarea Aplicației” înseamnă operațiunea ce are loc din Aplicația descărcată de  CLIENT, care are ca efect dobândirea voluntară a accesului la Aplicație, de către un șofer, cu ajutorul unui CLIENT, în urma producerii unui Accident de Circulație în care este angrenat și  CLIENTUL.

„Platforma EACCIDENT” înseamnă platforma electronică disponibilă la www.eAccident.ro, prin intermediul căreia se prestează Pachetele de Servicii de către EACCIDENT.

„Prețul” înseamnă contravaloarea fiecărui Pachet de Servicii, astfel cum este prevăzut de Art. 12 din acești Termeni.

„Serviciile” înseamnă oricare dintre serviciile din fiecare Pachet de Servicii.

„Zi Lucrătoare” înseamnă orice zi, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică sau a sărbătorilor legale, în care băncile sunt deschise pentru tranzacții în Romania.

 

2. Pachetele de Servicii

2.1 În baza acestor Termeni, EACCIDENT este de acord să presteze, iar CLIENTUL este de acord să beneficieze de Servicii și de accesul la Aplicație, în schimbul plății Prețului astfel cum este prevăzut mai jos, în legătură cu un Accident de Circulație în care este implicat CLIENTUL. Furnizarea Serviciilor de către EACCIDENT este condiționată de implicarea CLIENTULUI, în perioada de valabilitate a acestor Condiții, într-un Accident de Circulație, cu un autoturism pe care îl deține/utilizează cu orice titlu.

2.2 Activarea Pachetului de Servicii, de către CLIENT, se realizează prin intermediul Aplicației.

2.3 Pentru evitarea oricărui dubiu, serviciile furnizate de către EACCIDENT, aferente fiecărui Pachet de Servicii, precum si serviciile excluse sunt descrise limitativ în Anexa nr. 1 (Pachetele de Servicii / EXCLUDERI). Serviciile furnizate de către EACCIDENT nu se extind la niciun alt serviciu, inclusiv, dar fără limitare, serviciile sau produsele furnizate de către Partenerii EACCIDENT sau de către Alți Furnizori a serviciilor contractate de către Client direct, pentru care EACCIDENT nu poartă nicio răspundere de niciun fel.

 

3. Stabilirea relației contractuale

3.1 Relația contractuala dintre părți, conform acestor Termeni, se naște după efectuarea, de către CLIENT, a următoarelor operațiuni prealabile, descrise pe website-ul EACCIDENT:

(i) bifarea, de către CLIENT, pe website-ul EACCIDENT www.eaccident.ro, a acceptării acestor Termeni si a luării la cunoștință de Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal;

(ii) completarea, de către CLIENT, pe website-ul EACCIDENT www.eaccident.ro, a datelor sale personale și a celor privitoare la autoturism;

(iii) efectuarea, de către CLIENT, a plății Prețului.

Imediat după ce suma de bani reprezentând Prețul a intrat în contul bancar al EACCIDENT,  CLIENTUL primește de la EACCIDENT, fie pe cale electronică, fie pe suport de hârtie (la sediul EACCIDENT), numele de utilizator și parola necesare pentru instalarea Aplicației și activarea Pachetelor de Servicii, moment ce marchează stabilirea relației contractuale dintre CLIENT și EACCIDENT.

3.2. Acești Termeni înlătură în mod expres și irevocabil toate și orice acorduri sau înțelegeri convenite anterior cu dumneavoastră. Termenii intră în vigoare în 24 de ore de la încasarea Prețului de către EACCIDENT.

3.3 Cu titlu de excepție, în cazul Partajării Aplicației, stabilirea relației contractuale cu EACCIDENT se produce, iar Termenii intră în vigoare, imediat după ce șoferul care încă nu are calitatea de CLIENT a primit, din partea Platformei EACCIDENT, numele de utilizator și parola, spre a accesa Aplicația, și a acceptat Termenii și a luat la cunoștință de Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal.

4. Modificarea unilaterală a Condițiilor

4.1 EACCIDENT poate modifica periodic, în mod unilateral, conținutul Termenilor, în limitele permise de legislația din materia protecției consumatorilor.

4.2 Aceste modificări vor intra în vigoare în momentul în care EACCIDENT publică Termenii, în forma lor modificată, pe Platforma EACCIDENT. Accesarea, în continuare, de către CLIENT, a Aplicației și a Platformei EACCIDENT, respectiv, activarea și utilizarea, în continuare, de către CLIENT, a Pachetului de Servicii, constituie acordul CLIENTULUI de a accepta și a respecta modificările aduse conținutului Termenilor.

 

5. Încetarea relației contractuale

5.1 EACCIDENT poate dispune imediat încetarea relației contractuale cu CLIENTUL sau poate înceta, în general, să ofere sau poate refuza accesul CLIENTULUI la Aplicație și la Platforma EACCIDENT, sau la oricare funcționalitate a acesteia, și la Pachetele de Servicii, în orice moment, dacă CLIENTUL a încălcat orice prevedere a acestor Termeni, în baza unei simple notificări și fără nicio formalitate prealabilă și fără intervenția instanței.

5.2 Relația contractuală mai poate înceta și prin retragerea CLIENTULUI, potrivit Art. 8 de mai jos.

5.3 EACCIDENT are dreptul de a denunța unilateral, în orice moment, fără nicio cauză, acești Termeni, caz în care încetarea relației contractuale are loc la data notificării adresate de către EACCIDENT CLIENTULUI, cu obligația restituirii Prețului de către EACCIDENT CLIENTULUI. Restituirea Prețului se va face în același cont din care Prețul a fost plătit de către CLIENT către EACCIDENT. Dacă acest lucru nu este posibil, EACCIDENT va contacta Clientul în vederea identificării unei alte metode de restituire a Prețului acceptabile părților. Dacă, până la momentul denunțării unilaterale, au fost prestate Servicii către CLIENT, restituirea Prețului către CLIENT se va face proporțional cu Serviciile prestate.

 

6. Contul CLIENTULUI

6.1 Imediat după confirmarea plății de către CLIENT a Prețului, în baza mecanismului și pașilor descriși și disponibili pe Platforma EACCIDENT, conform Art. 3.1, CLIENTUL va primi un nume de utilizator și o parolă, pentru a accesa Aplicația și Platforma EACCIDENT în mod securizat de pe telefonul mobil sau de pe un alt dispozitiv electronic, și pentru a menține, astfel, un cont personal activ de utilizator al Aplicației (“Contul”).

6.2 Pentru înregistrarea Contului și în general pentru accesarea Aplicației / Platformei EACCIDENT, precum și pentru obținerea Serviciilor, CLIENTUL va trebui să furnizeze către EACCIDENT anumite informații cu caracter personal, cum ar fi: numele, CNP-ul, adresa, numărul de telefon mobil, adresa de email si datele de identificare ale autoturismului. CLIENTUL reprezintă și se va asigura că informațiile furnizate sunt corecte, complete și la zi și de asemenea se obligă să înștiințeze EACCIDENT cu privire la orice modificare a datelor sale personale furnizate în legătură cu Aplicația, Contul și cu Pachetele de Servicii. Dacă informațiile furnizate de CLIENT nu sunt corecte, complete și la zi, este posibil să nu mai poată fi permis accesul pe Aplicație / Platforma EACCIDENT / la Cont și să nu poată fi furnizate Serviciile, sau ca EACCIDENT să înceteze acești Termeni în condițiile Art. 5.1 de mai sus. CLIENTUL poartă răspunderea exclusivă pentru toate activitățile derulate de către CLIENT prin intermediul Contului / Aplicației/ Platformei EACCIDENT și are obligația de a menține, în permanență, prin mijloace proprii, securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și al parolei asociate cu Contul CLIENTULUI.

6.3 Un CLIENT persoana fizica nu poate avea decât un singur Cont.

6.4 CLIENTUL nu poate autoriza terțe persoane să utilizeze Contul CLIENTULUI. Este interzisă cesionarea sau transferarea, în orice alt mod, a Contului CLIENTULUI, către o altă persoană. CLIENTUL  se obligă să respecte toate legile aplicabile atunci când utilizează Aplicația / Platforma EACCIDENT și Pachetele de Servicii, și le poate utiliza exclusiv în scopuri legale.

6.5 În cazul Partajării Aplicației, un șofer care nu are calitatea de CLIENT poate dobândi, în mod voluntar și exclusiv pentru rațiuni de gestionare rapidă a consecințelor unui Accident de Circulație, accesul la Aplicație și la Pachetele de Servicii, cu ajutorul unui CLIENT care este, la rândul său, implicat în acel Accident de Circulație, cu respectarea prevederilor de mai jos:

6.5.1 CLIENTUL îi poate oferi celuilalt șofer (“Participantul’) ajutor pentru a beneficia, cu titlu gratuit, de Aplicație. Dacă Participantul este interesat de utilizarea Aplicației, CLIENTUL va accesa Aplicația pe propriul său telefon mobil sau un alt dispozitiv electronic propriu, va da click pe butonul “Partajează’, unde se va deschide o fereastră, în care va introduce, numele, numărul de telefon și adresa de email ale Participantului, astfel cum ii vor fi transmise de Participant.

6.5.2 Datele prevăzute la Art.6.5.1 vor fi transmise de CLIENT, de pe propria sa Aplicație, către Platforma EACCIDENT.

6.5.3 Platforma EACCIDENT va transmite pe telefonul șoferului( „Participantului”) numele de utilizator și parola, pentru ca acesta să poată accesa Aplicația, să observe instrucțiunile afișate, să citească Termenii și să ii accepte dacă este de acord cu ei, respectiv să citească și să ia la cunoștință de Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal. Acceptarea Termenilor și luarea la cunoștință de Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal are ca efect stabilirea relației contractuale dintre Participant și EACCIDENT, precum și intrarea în vigoare a Termenilor. În cazul neacceptării, numele de utilizator și parola se vor invalida automat, de către Platforma EACCIDENT, în termen de o oră de la momentul la care au fost transmise Participantului.

6.5.4 Pentru evitarea oricărei confuzii, CLIENTUL nu este obligat să ofere ajutorul prevăzut la Art.6.5.1, iar Participant nu este obligat să accepte acest ajutor, dacă el este oferit, și nici să încheie raporturi contractuale cu EACCIDENT conform Art.6.5.3.

6.5.5 Pentru evitarea oricărei confuzii, CLIENTUL nu are, în contextul acestui Art.6.5, calitatea de mandatar, reprezentant, intermediar, agent, prepus, sau orice altă calitate similară în raport cu EACCIDENT, și nu are niciun drept, inclusiv dar fără a se limita la un drept de natură remuneratorie față de EACCIDENT, iar EACCIDENT nu are niciun fel de obligație, inclusiv dar fără a se limita la o obligație de natură remuneratorie față de CLIENT, derivată din situația prevăzută de acest Art.6.5.

6.5.6 Pentru evitarea oricărei confuzii, Partajarea Aplicației nu constituie o cesionare, licențiere, sub-licențiere, transferare sau orice altă operațiune similară, de la CLIENT la Participant.

6.6 Pentru evitarea oricărei confuzii, părțile recunosc și acceptă faptul că, accesul CLIENTULUI la Pachetele de Servicii și la Platforma EACCIDENT nu creează pentru CLIENT obligația de a activa Pachetele de Servicii în cazul implicării sale într-un Accident de Circulație .

 

7. Partenerii EACCIDENT / Alți Furnizori

7.1 După activarea Pachetelor de Servicii de către CLIENT, între CLIENT și Partenerii EACCIDENT și / sau Alți Furnizori se vor putea stabili raporturi contractuale distincte de relația contractuală izvorâtă din acești Termeni, în funcție de opțiunile CLIENTULUI. În acest sens, fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestor Termeni, CLIENTUL recunoaște si acceptă că:

7.1.1 Partenerii EACCIDENT / Alți Furnizori (colectiv denumiți „Furnizorii”) au calitatea de operatori economici independenți de EACCIDENT [și de orice entități / persoane afiliate EACCIDENT], și nu sunt controlați în nici un fel de EACCIDENT;

7.1.2 EACCIDENT nu răspunde pentru statutul juridic, economic, financiar, comercial, tehnic, de conformitate cu legea, și de orice altă natură al Furnizorilor, și nici pentru conduita contractuală sau extra-contractuală a Furnizorilor față de CLIENT;

7.1.3 EACCIDENT nu este și nu va fi parte la raporturile contractuale dintre oricare Furnizori și CLIENT;

7.1.4 CLIENTUL are deplina libertate de a încheia, executa, modifica și înceta raporturile sale contractuale cu Furnizorii.

7.1.5 CLIENTUL are opțiunea alegerii între Partenerii EACCIDENT și Alți Furnizori și recunoaște și acceptă că EACCIDENT nu poartă nicio răspundere pentru alegerea de către CLIENT de a contracta cu Parteneri EACCIDENT.

 

8. Dreptul de retragere al CLIENTULUI

8.1 CLIENTUL beneficiază de o perioadă de 14 zile în care se poate retrage din acești Termeni, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere. Perioada de retragere începe la data nașterii raportului contractual în baza acestor Termeni conform Art. 3.1 de mai sus. La retragere, CLIENTUL trebuie să informeze EACCIDENT cu privire la decizia sa de retragere din relația contractuală, prin transmiterea unui mesaj, prin email sau SMS, cu textul „Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din relația contractuală cu EACCIDENT.”, sau o formulă echivalentă, la fel de clară și neambiguă.

8.2 Pe parcursul perioadei de retragere, până la data notificării de retragere conform celor de mai sus, Părțile trebuie să își îndeplinească obligațiile contractuale, potrivit acestor Termeni.

8.3 În termen de cel mult 14 zile de la data primirii mesajului de retragere prevăzut mai sus, EACCIDENT trebuie să ramburseze CLIENTULUI Prețul. Cu toate acestea, dreptul de retragere al CLIENTULUI nu mai subzistă, dacă, în cursul celor 14 zile, a fost activat oricare dintre Pachetele de Servicii și s-au prestat Servicii de către EACCIDENT cu acordul prealabil expres al CLIENTULUI și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

8.4 Imediat după notificarea de retragere conform celor de mai sus, EACCIDENT va dezactiva Contul CLIENTULUI și va întrerupe accesul CLIENTULUI la Aplicație și la Platforma EACCIDENT.

9. Conținutul furnizat de CLIENT

9.1 La latitudinea sa exclusivă, EACCIDENT poate să permită CLIENTULUI, periodic, să transmită, să încarce, să publice sau să pună la dispoziția EACCIDENT, prin intermediul Aplicației / Platformei EACCIDENT, conținut și informații în format text, audio și/sau vizual, inclusiv comentarii și opinii despre Pachetele de Servicii sau despre Partenerii EACCIDENT precum și transmiterea unor cereri de asistență și înscrierea în concursuri și promoții („Conținut furnizat de CLIENT”).

9.2 Întregul Conținut furnizat de CLIENT va rămâne proprietatea CLIENTULUI sau, după caz, CLIENTUL își va conserva drepturile asupra Conținutului furnizat de CLIENT. Totuși, prin furnizarea de conținut către EACCIDENT, CLIENTUL, în calitate de proprietar sau utilizator, acordă, către EACCIDENT, o licență valabilă la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără redevențe, cu drept de sub-licențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul Conținut furnizat de CLIENT în toate formatele și pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor (inclusiv în legătură cu Pachetele de Servicii și activitățile EACCIDENT, și pe website-uri terțe), fără a fi necesară informarea sau acordul CLIENTULUI, și fără a fi necesară vreo plată către CLIENT sau alte persoane.

9.3 CLIENTUL declară și garantează următoarele:

9.3.1 CLIENTUL fie este proprietarul unic și exclusiv al întregului Conținut furnizat de CLIENT, fie deține toate drepturile, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru a acorda EACCIDENT licența asupra Conținutului furnizat de CLIENT, conform descrierii de la Art. 9.2; și

9.3.2 nici Conținutul furnizat de CLIENT, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea de către CLIENT a acestuia, nici utilizarea de către EACCIDENT a respectivului Conținut furnizat de CLIENT, nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, și nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau reglementări aplicabile.

9.4 CLIENTUL se obligă să nu transmită Conținut furnizat de CLIENT cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, după cum stabilește EACCIDENT la latitudinea sa exclusivă, indiferent dacă respectivul material este protejat prin lege sau nu. EACCIDENT are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge Conținutul furnizat de CLIENT, la latitudinea exclusivă a EACCIDENT, în orice moment, indiferent de motiv, fără a fi necesară, în acest scop, notificarea sau anunțarea, în orice alt mod, a CLIENTULUI.

 

10. Accesul la rețea și dispozitive

10.1 CLIENTUL are responsabilitatea exclusivă de a obține accesul la rețeaua de date necesară pentru a utiliza Aplicația și Platforma EACCIDENT. Se pot aplica tarifele și prețurile percepute de rețeaua mobile la care este abonat CLIENTUL, pentru transferul de date și mesaje, în măsura în care CLIENTUL accesează sau utilizează Aplicația / Platforma EACCIDENT de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, și îi revine CLIENTULUI responsabilitatea exclusivă de a achita aceste tarife și prețuri.

10.2 CLIENTUL are responsabilitatea exclusivă de a procura și a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa și a utiliza Platforma EACCIDENT, Pachetele de Servicii și Aplicația, precum și de a procura orice actualizări ale acestora.

10.3 Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, EACCIDENT nu garantează că Aplicația și / sau Platforma EACCIDENT sau orice funcționalitate a acestora va funcționa pe un anumit echipament hardware sau pe un anumit dispozitiv. În plus, CLIENTUL recunoaște și acceptă că Aplicația și/ sau Platforma EACCIDENT pot fi afectate de defecțiuni și întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice, pentru care EACCIDENT nu răspunde.

 

11. Durata

11.1 Acești Termeni sunt valabili pentru un termen de 1 (un) an, 6 (sase) luni, 3(trei) luni, 1(una) luna in functie de pachetul de servicii achizitionat, începând din data la care ia naștere raportul contractual între părți conform Art. 3 de mai sus. Termenul se extinde cu durata necesara finalizării Pachetelor de Servicii în cazul în care activarea Pachetelor de Servicii intervine anterior expirării acestuia.

11.2 Pentru evitarea oricărui dubiu, EACCIDENT nu are nicio obligație față de CLIENT, inclusiv dar fără limitare, nicio obligație de restituire a Prețului, în cazul în care CLIENTUL nu activează Pachetele de Servicii în cadrul termenului menționat mai sus.

11.3 La împlinirea termenului  prevăzut la Art. 11.1, EACCIDENT va dezactiva numele de utilizator și parola necesare pentru instalarea Aplicației și activarea Pachetelor de Servicii, precum și Contul CLIENTULUI. Pentru o înnoire a raportului contractual cu EACCIDENT, CLIENTUL va trebui sa repete operațiunile prevăzute la Art.3.1 de mai sus. Art. 3.2 se aplică în mod corespunzător dând naștere unui raport contractual nou.

 

12. Prețul și modalitatea de plată

12.1 Prețul pentru Pachetul de Servicii „eAccident” este de:

- 59 lei, cu TVA, pe an

- 49 lei, cu TVA, pe 6 luni

- 39 lei, cu TVA, pe 3 luni

- 29 lei, cu TVA, pe 1 luna

 Prețul pentru Pachetul de Servicii „eAccident OPTIM”, este de:

 - 89 lei, cu TVA, pe an

- 59 lei, cu TVA, pe 6 luni

- 49 lei, cu TVA, pe 3 luni

- 39 lei, cu TVA, pe 1 luna

 Prețul pentru Extraopțiunea „eAccident PLUS”, este de:

 - 100 lei, cu TVA, pe an

- 70 lei, cu TVA, pe 6 luni

- 60 lei, cu TVA, pe 3 luni

- 50 lei, cu TVA, pe 1 luna

12.2 Pentru evitarea oricărui dubiu, Prețul nu acoperă niciun cost sau cheltuială pe care CLIENTUL urmează să le efectueze în cadrul contractelor încheiate de CLIENT, în mod distinct, cu Partenerii EACCIDENT / Alți Furnizori.

12.3 Plata Prețului, de către CLIENT, se va putea efectua, conform instrucțiunilor afișate pe website, prin modalitățile disponibile din timp în timp, inclusiv (i) prin transfer bancar, (ii) în numerar sau cu cardul către agentul de vânzări Partener EACCIDENT

 

13. Funcționarea Platformei EACCIDENT și activarea Pachetelor de Servicii

13.1 Platforma EACCIDENT asigură punerea în legătură a CLIENTULUI cu EACCIDENT, precum și cu toți Partenerii EACCIDENT, și este operată de Aplicația eAccident, în program non-stop, si de Call Center, în program non-stop.

13.2 După producerea unui Accident de Circulație pe teritoriul României în care CLIENTUL a fost implicat, în calitate de conducător auto, acesta poate accesa Aplicația eAccident,  în program non-stop pentru asistenta in caz de accident,  Call Center-ul in program non-stop si poate primi asistenta telefonică  specializata in zilele lucrătoare, in intervalul 9-17.

13.3 Odată cu accesarea Aplicației eAccident SAU a Call Center-ului de către CLIENT, pe Platforma EACCIDENT se constituie, în format electronic, un dosar de ASISTENTA in caz de accident pentru CLIENT, căruia i se va atribui un număr unic de identificare, și în care vor fi preluate din Aplicație / introduse următoarele informații obținute de la / confirmate de CLIENT:

13.3.1 numărul dosarului de asistenta;

13.3.2 numele și prenumele conducătorului auto;

13.3.3 numele și prenumele proprietarului autovehiculului;

13.3.4 data și locul producerii Accidentului de Circulație;

13.3.5 descrierea succintă a Accidentului de Circulație ;

13.3.6 data și ora apelului telefonic în Call Center;

13.3.7 numărul de înmatriculare și seria de șasiu ale  autoturismului;

13.3.8 datele de contact ale CLIENTULUI (număr de telefon, adresă email).

13.3.9 Fotografiile efectuate în Aplicație

13.4 Pe baza informațiilor obținute de la CLIENT prin intermediul Aplicației eAccident, operatorul din Call Center identifică Partenerii EACCIDENT adecvați nevoilor CLIENTULUI si transmite CLIENTULUI datele de contact ale acestora.  După confirmarea de către CLIENT a alegerii pentru Partenerii EACCCIDENT, operatorul din Call Center transmite acestora, de îndată, dosarul de asistenta , prin Platforma EACCIDENT

13.5 După primirea, prin intermediul Platformei EACCIDENT, a dosarului de asistenta, CLIENTUL va stabili împreună cu Furnizorul respectiv termenii și condițiile cooperării dintre ei. Orice operațiune materială sau juridică asupra autoturismului, exceptând serviciul de tractare, se va efectua doar cu acordul expres al proprietarului autoturismului, sens în care CLIENTUL se obligă să furnizeze acordul respectiv.

13.6 După stabilirea raporturilor contractuale conform Art.13.5, fiecare Partener EACCIDENT  care este parte la aceste raporturi contractuale va completa în dosarul de asistenta al CLIENTULUI toate datele referitoare la serviciile prestate pentru CLIENT, imediat, pe măsura prestării lor.

 

14. Licențierea Aplicației

14.1 În baza acestor Termeni, cu condiția respectării de către CLIENT a obligațiilor ce îi revin potrivit acestor Termeni, EACCIDENT acordă CLIENTULUI o licență limitată, fără caracter exclusiv, care nu poate fi sub-licențiată sau transferată, și care va putea fi revocată oricând de către EACCIDENT. Licenta se acorda pentru:

14.1.1 a accesa și a utiliza Aplicația pe dispozitivul personal al CLIENTULUI, exclusiv în legătură cu utilizarea, de către CLIENT, a Platformei EACCIDENT și a Pachetelor de Servicii, și

14.1.2 a accesa și a utiliza orice conținuturi, informații și materiale asociate care pot fi puse la dispoziție prin intermediul Platformei EACCIDENT și al Pachetelor de Servicii, în fiecare caz exclusiv pentru utilizarea, de către CLIENT, în scopuri personale, fără caracter comercial. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acești termeni sunt rezervate EACCIDENT.

 

15. Restricții privind Aplicația / Platforma EACCIDENT

15.1 CLIENTUL este obligat să țină seama de următoarele restricții:

15.1.1 să nu îndepărteze marcajele privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate pe orice document emanat de la EACCIDENT sau în orice porțiune a Aplicației / Platformei EACCIDENT;

15.1.2 să nu reproducă, să nu modifice, să nu realizeze opere derivate, să nu distribuie, să nu licențieze, să nu închirieze, să nu vândă, să nu revândă, să nu transfere, să nu afișeze public, să nu reprezinte public, să nu transmită, să nu facă streaming, să nu difuzeze sau să nu exploateze în orice alt mod Aplicația / Platforma EACCIDENT, cu excepțiile permise în mod expres și în prealabil de EACCIDENT;

15.1.3 să nu decompileze, să nu refacă prin inginerie inversă sau să nu dezasambleze Aplicația și / sau Platforma EACCIDENT;

15.1.4 să nu facă linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a Aplicației sau a Platformei EACCIDENT;

15.1.5 să nu determine sau să lanseze programe sau scripturi care fac scrapping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Aplicației și / sau Platformei EACCIDENT, sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Aplicației Platformei EACCIDENT; și / sau

15.1.6 să nu încerce să obțină accesul neautorizat sau să nu afecteze vreun aspect al Aplicației și / sau Platformei EACCIDENT ori al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea.

 

16. Proprietatea asupra Aplicației / Platformei EACCIDENT

16.1 Aplicația și Platforma EACCIDENT și toate drepturile asociate cu acestea sunt și vor rămâne proprietatea EACCIDENT.

16.2 Toate datele, informațiile și documentele primite sau dobândite, pe orice cale, de către CLIENT, inclusiv orice date introduse în Platforma EACCIDENT prin utilizarea Aplicației / Platformei EACCIDENT sunt și rămân proprietatea exclusivă a EACCIDENT și au caracter confidențial, iar CLIENTUL nu va avea acces la acestea decât strict pentru executarea acestor Termeni.

16.3 Prevederile acestor Termeni și utilizarea, de către CLIENT, a Aplicației / Platformei EACCIDENT nu conferă și nu acordă CLIENTULUI niciun drept:

16.3.1 asupra Aplicației / Platformei EACCIDENT sau asociat cu acestea, cu excepția licenței limitate acordate potrivit Art. 14; sau

16.3.2 de a utiliza sau a face trimitere în orice modalitate la numele societăților, logo-urile, denumirile produselor și serviciilor, mărcile comerciale, mărcile de servicii sau alte mărci de proprietate, și orice alte semne distinctive ori drepturi de proprietate intelectuală care aparțin EACCIDENT sau licențiatorilor EACCIDENT.

 

17. Declinare

17.1 Aplicația, Platforma EACCIDENT și Pachetele de Servicii sunt furnizate „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate.” EACCIDENT nu acceptă oricare și toate declarațiile și garanțiile, exprese, implicite sau impuse de lege, care nu sunt prevăzute în mod expres în acești Termeni, inclusiv garanțiile implicite privind vandabilitatea, vulnerabilitatea, adecvarea pentru un anumit scop și neîncălcarea drepturilor terților.

17.2 În plus, EACCIDENT nu formulează nicio declarație sau garanție cu privire la fiabilitatea, punctualitatea, calitatea, adecvarea sau disponibilitatea a Aplicației, a Platformei EACCIDENT și / sau a Pachetelor de Servicii, nici nu declară sau garantează că Aplicația sau Platforma EACCIDENT, sau orice software aferent acestora, vor fi lipsite de întreruperi sau erori.

17.3 EACCIDENT nu garantează calitatea, adecvarea, siguranța sau capacitatea furnizorilor terți. CLIENTUL recunoaște și acceptă că întregul risc care decurge din utilizarea de către CLIENT a Aplicației, a Platformei EACCIDENT și a Pachetelor de Servicii, îi revine CLIENTULUI, în măsura maximă permisă de legislația aplicabilă.

 

18. Limitarea răspunderii EACCIDENT

18.1 EACCIDENT nu va fi răspunzătoare pentru daunele indirecte, viitoare, speciale, exemplare, punitive sau de altă natură, inclusiv pierderea profitului, prejudicii asociate cu sau care decurg în alt mod din vreo utilizare a Aplicației, a Platformei EACCIDENT și a Pachetelor de Servicii, chiar dacă EACCIDENT a fost informată cu privire la posibilitatea producerii acestor prejudicii.

18.2 EACCIDENT nu va fi răspunzătoare pentru niciun prejudiciu, nicio daună și nicio pierdere care decurg din:

18.2.1 faptul că CLIENTUL a utilizat sau s-a bazat pe Aplicație / Platforma EACCIDENT, sau incapacitatea ori inabilitatea CLIENTULUI de a accesa sau a utiliza Aplicația / Platforma EACCIDENT; sau

18.2.2 orice tranzacție sau relație dintre CLIENT și Furnizori, chiar dacă EACCIDENT a fost informată cu privire la posibilitatea producerii acestor prejudicii; sau

18.2.3 nerespectarea, de către CLIENT, a oricăror instrucțiuni ori recomandări transmise acestuia, de către EACCIDENT.

18.3 EACCIDENT nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau nefuncționare a Aplicației, a Platformei EACCIDENT și/sau a Pachetului de Servicii, care decurge din cauze aflate în afara controlului rezonabil al EACCIDENT, cum ar fi, dar fără a se limita la:

18.3.1 nefuncționarea rețelelor de telefonie mobilă; sau

18.3.2 utilizarea, de către CLIENT, a unor funcționalități nefurnizate de EACCIDENT; sau

18.3.3 serviciile și calitatea serviciilor furnizate de terți CLIENTULUI;

18.3.4 alte situații prevăzute de lege.

18.4 CLIENTUL recunoaște și acceptă că Partenerii EACCIDENT și Alți Furnizorii s-ar putea să nu dețină licențe valabile, acorduri, avize, permise sau orice alte autorizații  – aspecte ce nu pot atrage răspunderea EACCIDENT în nicio situație.

18.5 Răspunderea totală a EACCIDENT față de CLIENT, în legătură cu Aplicația și/sau Platforma EACCIDENT și/sau Pachetele de Servicii și/sau executarea obligațiilor sale, pentru toate prejudiciile, pierderile și daunele, nu va depăși în niciun caz valoarea PACHETULUI DE SERVICII ACHIZITIONAT.

 

19. Caracterul imperativ al legislației privind protecția consumatorilor

19.1 Declinările și limitările din Art. 17 și 18 nu au ca scop să limiteze răspunderea sau să modifice drepturile ce revin CLIENTULUI în calitate de consumator, ce nu pot fi excluse în temeiul legislației din materia protecției consumatorilor.

 

20. Răspunderea CLIENTULUI

20.1 CLIENTUL se obligă să despăgubească și să exonereze de răspundere EACCIDENT și pe asociații, administratorii, funcționarii, directorii, angajații și agenții acesteia în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) care decurg din sau în legătură cu:

20.1.1 utilizarea, de către CLIENT, a Aplicației și/sau Platformei EACCIDENT și / sau a Pachetelor de Servicii, ori a serviciilor sau bunurilor obținute prin utilizarea, de către CLIENT, a Aplicației și/sau a Pachetelor de Servicii;

20.1.2 nerespectarea sau încălcarea, de către CLIENT, a oricăreia dintre prevederile acestor Termeni;

20.1.3 caracterul inadecvat al drepturilor asupra Conținutului furnizat de CLIENT și/ sau conținutul inadecvat al acestuia; sau

20.1.4 încălcarea, de către CLIENT, a drepturilor unui terț, inclusiv a drepturilor Parteneriilor EACCIDENT ori Altor Furnizori.

 

21. Declarații și Garanții

21.1 CLIENTUL recunoaște, în mod expres, că încheie această relație contractuală în considerarea următoarelor declarații si garanții date de EACCIDENT, în legătură cu persoana și cu activitatea proprie, după cum urmează:

21.1.1 EACCIDENT e o societate legal constituită, care funcționează în mod legal, în baza legii române, cu toate atributele societare legale pentru a-și desfășura activitatea;

21.1.2 EACCIDENT deține toate autorizațiile legale pentru a-și desfășura activitatea potrivit acestor Termeni și se conformează întru totul exigențelor ce rezultă din aceste autorizații;

21.1.3 EACCIDENT are toate atributele legale necesare pentru a încheia și pentru a fi parte în această relație contractuală, iar executarea obligațiilor sale nu rezultă și nu va rezulta, nu va fi în conflict cu, respectiv, nu va constitui o încălcare a vreunui termen sau a vreunei condiții, ori a oricărei alte prevederi cuprinse într-un contract sau orice alt document sau act juridic, de orice natură, la care EACCIDENT este sau ar urma să fie parte, sau căruia EACCIDENT i se supune conform legislației române sau străine. La aflarea sau la primirea oricărei notificări, din partea oricărei alte părți îndreptățite, despre orice astfel de abatere, conflict sau încălcare, după caz, EACCIDENT va notifica Clientul în termen de 24 (douăzeci și patru) de ore.

21.1.4 EACCIDENT dispune de capacitățile tehnice si de personalul calificat necesar, pentru îndeplinirea obligațiilor sale.

 

22. Protecția Datelor cu Caracter Personal

Vezi Anexa 2

În situațiile în care conducătorul auto autorizat sa utilizeze autovehiculul menționat la achiziționarea serviciilor eAccident este diferit de CLIENT, CLIENTUL se obligă să informeze conducătorul auto autorizat cu privire la condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale EACCIDENT SRL disponibile pe website.

 

23. Statutul juridic al EACCIDENT

23.1 În legătură cu orice aspect ce privește executarea obligațiilor sale conform acestor Termeni, EACCIDENT are calitatea juridică a unui operator economic independent.

23.2 Pentru evitarea oricărei confuzii, CLIENTUL recunoaște și acceptă faptul că EACCIDENT nu are, în raport cu CLIENTUL sau cu Partenerii EACCIDENT sau Alți Furnizori, calitatea de prepus, mandatar, reprezentant sau orice altă calitate juridică subordonată față de CLIENT sau față de Partenerii EACCIDENT sau Alți Furnizori. În mod specific, CLIENTUL recunoaște și acceptă că EACCIDENT nu poate să îl angajeze pe CLIENT, juridic sau în orice alt mod, față de terți, dacă nu se prevede altfel în acești termeni.

 

24. Notificări

24.1 Notificările între părți vor putea fi adresate prin Aplicația EACCIDENT, cât și pe email.

 

25. Anexe

25.1 Acești Termeni se completează cu prevederile următoarelor Anexe care fac parte integrantă din acești Termeni

25.1.1 Anexa 1 Pachetele de Servicii;

25.1.2 Anexa 2 Protecția Datelor cu Caracter Personal

 

26. Legea aplicabilă. Litigii

26.1 Acești Termeni sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația română.

26.2 Orice dispute, pe care părțile nu le vor putea soluționa pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente din România.

 

27. Diverse

27.1 CLIENTUL se obligă să respecte, în toate aspectele ce decurg din acești Termeni, orice lege aplicabilă, iar EACCIDENT nu va avea nicio răspundere în cazul oricărei încălcări a legii de către CLIENT.

27.2 Pentru evitarea oricărui dubiu, CLIENTUL confirmă și acceptă în mod expres fiecare și toate clauzele și termenii din acești Termeni, inclusiv, fără limitare, cele prevăzute la Articolele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1112, 13, 1314, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 și acest Articol 27.

 

ANEXA nr. 1 Pachetele de Servicii furnizate și de servicii excluse

1.1. SERVICII de ASISTENTA in caz de ACCIDENT

A. PACHETUL DE SERVICII EACCIDENT

1. Asistenta on-line 24/7 - Prin aplicația de mobil „eAccident”, instalata odată cu achiziționarea Pachetului de Servicii “eAccident” ;

2. Tractare auto 24/7- Serviciu de tractare constând în încărcarea/descărcarea pe/de pe platformă şi transportul pe platforma al autoturismului  pana la cea mai apropiata unitate Parteneră „eAccident”, daca autoturismul este nedeplasabil prin forte proprii ca urmare a accidentului, in limita a 100 km, dus și întors;

3. Asistenta telefonica specializata - In timpul programului de lucru 9-17 L-V, in zilele lucrătoare;

4. Asistenta la întocmirea Dosarului de dauna - Asistarea Clientului la sediile Partenerilor „eAccident” pentru întocmirea documentelor necesare Dosarului de daune pentru asiguratori;

5. Identificarea soluțiilor optime de reparație- Verificarea autoturismului avariat, de către specialiști în incinta unui atelier Partener „eAccident”, identificarea si recomandarea soluțiilor tehnologice optime de reparație;

6. Urmărirea procesului de reparație - Când reparația se efectuează in ateliere partenere “eAccident”; informarea clientului privind stadiul reparației prin Aplicația “eAccident”;

7. Verificare tehnica anuala (V.T.A.) - Într-un atelier Partener “eAccident”, pe baza de programare in interiorul perioadei de valabilitate a Pachetului de Servicii achiziționat, dar numai după efectuarea unei reparații în urma unui Accident de Circulație, in respectivul atelier partener.

B. PACHETUL DE SERVICII EACCIDENT OPTIM 

1. Asistenta on-line 24/7 - Prin Aplicația de mobil „eAccident”, instalata odată cu achiziționarea Pachetului de Servicii “eAccident PLUS” ;

2. Tractare auto 24/7- Serviciu de tractare constând în încărcarea/descărcarea pe/de pe platformă şi transportul pe platforma al autoturismului pana la cea mai apropiata unitate Partenera „eAccident”, daca autoturismul este nedeplasabil prin forte proprii ca urmare a accidentului in limita a 100 km, dus și întors;

3. Asistenta telefonica specializata - In timpul programului de lucru 9-17 L-V, in zilele lucrătoare;

4. Asistenta la întocmirea Dosarului de dauna - Asistarea Clientului la sediile Partenerilor „eAccident” pentru întocmirea documentelor necesare Dosarului de daune pentru asiguratori;

5. Identificarea soluțiilor optime de reparație- Verificarea autoturismului avariat, de către specialiști în incinta unui atelier Partener „eAccident”, identificarea si recomandarea soluțiilor tehnologice optime de reparație.

6. Urmărirea procesului de reparație - Când reparația se efectuează in ateliere partenere “eAccident”; informarea clientului privind stadiul reparației prin Aplicația “eAccident”

7. Verificare tehnica anuala (V.T.A.) - Într-un atelier Partener “eAccident”, pe baza de programare in interiorul perioadei de valabilitate a Pachetului de Servicii achiziționat, dar numai după efectuarea unei reparații în urma unui Accident de Circulație, in respectivul atelier partener.

C. EXTRAOPȚIUNEA EACCIDENT PLUS 

1. Asistență la sediul clientului;

2. Reprezentarea in fața asigurătorului prin mandat;

3. Preluare/predare autoturism de la / la sediul clientului;

 

1.2. SERVICII PERSONALIZATE PENTRU CLIENTII EACCIDENT

Oferim, la cerere, servicii suplimentare personalizate, cum ar fi, dar fără a se limita la:

1.Masina de schimb pe durata reparației;

2.Pachete de servicii destinate autoturismelor folosite pentru transportul de persoane contra unei taxe (taxi/maxi taxi) sau pentru rent-a-car

Valoarea serviciilor suplimentare se ofertează individual, in funcție de solicitări, in maxim 2 zile lucrătoare de la cererea CLIENTULUI. Solicitările se transmit către: [email protected]

1.3 EXCLUDERI :

  1. Nu se comercializează pachetele de servicii eAccident pentru:
  2. a) Autoturisme cu sarcină utilă mai mare de 3,5 tone, cu mai mult de 9 locuri pe scaune, remorci, semiremorci.
  1. Nu sunt incluse in serviciul de TRACTARE cheltuielile pentru:
  2. a) Distante suplimentare de tractare, față de cei 100 km, dus și întors, incluși în Pachetele de Servicii;
  3. b) recuperarea autoturismului din afara carosabilului și/sau repunerea acestuia pe calea de rulare, dacă este necesară intervenția cu echipamente speciale gen macara, cărucioare etc.;
  4. c) tractarea ca urmare a unor accidente rutiere produse pe drumuri neasfaltate, în afara drumurilor publice, ca urmare a participării la competiții (oficiale sau neoficiale);
  5. d) evenimente petrecute în condiții climaterice extreme, în care nu este posibilă intervenția EACCIDENT.