NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Introducere

Ca orice societate comercială, EACCIDENT S.R.L. (denumită în continuare „Societatea”) prelucrează date cu caracter personal. Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important al Societății.

Prezenta Notă de informare urmărește să sumarizeze abordarea Societății în calitate de operator de date cu caracter personal (“Nota de informare”) și este adresată persoanelor fizice, clienți sau potențiali clienți ai Societății, precum și persoanelor fizice care vizitează acest site (denumite în continuare „dumneavoastră”).

Nota de informare are în vedere prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul” sau „GDPR”). Terminologia folosită în aceasta Notă de informare are înțelesul conferit de Regulament.

Nota de informare poate fi actualizată din timp în timp pentru a reflecta schimbările în practica Societății privind prelucrarea de date cu caracter personal sau schimbări în legislația aplicabilă. Formă actualizată va înlocui forma precedentă și va fi disponibilă la aceeași adresă.

Această Nota de informare a fost redactată cu intenția de a fi ușor de citit și înțeles. Pentru informații suplimentare sau întrebări, vă rugăm să folosiți datele de contact menționate in Secțiunea 1.2 de mai jos.

 

1.                  Prezentare generală a Societății

1.1              Identitatea și datele de contact ale operatorului

EACCIDENT S.R.L. o societate cu răspundere limitată, cu sediul în Str. Ion Creanga 10K, Otopeni, Ilfov, înregistrată la O.R.C. sub nr J40/13535/2018, CUI 39900660, , e-mail office@eaccident.ro, tel: +40771200211.

1.2              Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal

În vederea facilitării interacțiunii dintre Societate și dumneavoastră cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal, persoana responsabilă poate fi contactată la coordonatele de la punctul 1.1 / dpo@eaccident.ro. Vă rugăm menționați în antet/ subiect că respectiva corespondență privește domeniul protecției datelor cu caracter personal.

2.                  Sursa și tipurile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate de Societate

Societatea poate prelucra, în funcție de situație, (a) atât date cu caracter cu caracter personal obținute de la dumneavoastră, (b) cât și date cu caracter personal care nu au fost obținute de la dumneavoastră (ci de la terțe persoane sau din alte surse).

Informațiile cu caracter personal pe care Societatea le poate prelucra pot, astfel, include, în funcție de situație:

(a)                Informații de identitate, de exemplu, numele dumneavoastră complet (inclusiv formula de adresare), vârsta, statut marital, data și anul nașterii, locul nașterii, sexul, fotografia/ imaginea, vocea, codul numeric personal / alt identificator unic, seria și numărul cărții de identitate sau pașaportului, numărul și data expirării cărții de identitate ori a altui document similar, semnătura;

(b)               Informații de contact, de exemplu, adresa dumneavoastră poștală, adresa de e-mail și numărul / numerele de telefon (personale ori de serviciu), numărul de fax;

(c)                Informații existente în polițele de asigurare de tip RCA și CASCO, respectiv: date de contact ale asiguratului, categoria, marca, tipul vehiculului și numărul de înmatriculare;

(d)               Informații incluse în procesul verbal de constatare daune, precum: numărul dosarului de daună deschis; părţile semnatare; numele și prenumele conducătorului auto; numele și prenumele proprietarului autovehiculului; data şi locul producerii evenimentului; data avizării evenimentului; datele de identificare ale bunului avariat – numărul de înmatriculare și seria de șasiu ale autovehiculului; elementele constatate ca avariate în acelaşi accident; efectuarea plăţii; menţiuni şi observaţii; etc.

(e)                Informații tehnice, de exemplu informații generate ca urmare a utilizării cookie-urilor, accesării de către dumneavoastră a web-site-urilor sau aplicațiilor noastre sau în legătură cu materialele și comunicările pe care vi le trimitem în format electronic (precum adresa de IP ori elemente similare de identificare a dispozitivelor electronice, tipul de browser de internet utilizat, tipul de sistem de operare folosit de dispozitivul dumneavoastră, numele domeniului web-site-ului de pe care se face conexiunea la web-site-ul Societății);

(f)                Informații legate de crearea unui cont: user și parolă; alte date cu caracter personal referitoare la accesarea contului, respectiv data inițială, data utilizării, data reactivării, frecvența utilizării; date cu caracter personal ce pot fi transmise prin încărcarea unor fotografii și documente scanate, ce pot conține date cu caracter special, în mod particular date de sănătate (de ex. menționate în procesele verbale emise de instituțiile abilitate ale statului, care rezultă din fotografii sau care sunt menționate verbal de către dumneavoastră în timpul conversației telefonice);

(g)                Informații obținute ca urmare a interacțiunii în call center: răspunsurile la chestionarul adresat dumneavoastră în vederea identificării nevoilor dumneavoastră, respectiv accident cu victime, tractare, constatare amiabilă, tractare și direcționare către specialistul suport constatare daune; în funcție de modalitatea de răspuns, este posibil să fie colectate și alte date cu caracter personal (leziuni provocate în urma accidentului, situația civilă, numărul de copii etc 

(h)               Informațiile furnizate de dumneavoastră prin completarea formularului de feedback privind serviciile oferite de Societate și de partenerii acesteia;

(i)                 Informații financiare, de exemplu informații referitoare la plăți, precum contul bancar, data plăților, data scadenței, banca; număr și valoare factură reparație, firma de asigurari plătitoare;

(j)                 Informații cu privire la preferințele de marketing;

(k)               Alte informații cu caracter personal furnizate nouă de către sau în partenerilor noștri contractuali sau generate de noi în cadrul activităților noastre, care pot include și categorii speciale de date cu caracter personal; spre exemplu fișa dumneavoastră generată în baza punctelor obținute ca urmare a introducerii documentelor de feedback de către specialistul suport constare daune sau de către societatea de reparații auto;

(l)                 Orice alte informații referitoare la persoana dumneavoastră pe care este posibil să ni le furnizați sau care este posibil să ne parvină indirect, chiar cu totul independent de abordarea Societății, și care pot include inclusiv categorii speciale de date cu caracter personal.

3.                  Scopurile și temeiurile prelucrării de date cu caracter personal de către Societate

3.1              Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul desfășurării activității principale (prestarea pachetului de servicii către dumneavoastră, în calitate de conducător auto și gestionarea evenimentelor rutiere în care sunteți implicat)

Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop este executarea contractului încheiat cu dumneavoastră și, în subsidiar, poate fi obligația legală sau interesul legitim al Societății sau al unei terțe părți, precum:

o   interesul legitim în furnizarea de servicii de calitate clienților noștri;

o   interesul legitim de promovare a serviciilor, brandului și reputației Societății sau ale altor persoane (de exemplu, entități partenere);

o   interesul legitim de dezvoltare și implementare de relații eficiente cu partenerii contractuali;

Raportat la acest scop, obținerea de către Societatea a datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru stabilirea și executarea unei relații contractuale cu dumneavoastră. Consecința neobținerii de către Societate a datelor cu caracter personal o poate reprezenta imposibilitatea de a se stabili o relație de afaceri ori imposibilitatea executării în mod adecvat (conform obligațiilor agreate) a respectivei relații contractuale.

3.2              Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul implementării de măsuri în vederea urmăririi conformării cu obligații legale specifice în ceea ce privește accidentele rutiere ușoare

Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop sunt: (i) obligația legală a Societatății; și (ii) executarea contractului încheiat cu dumneavoastră.

Raportat la acest scop, obținerea de către Societate a datelor cu caracter personal poate fi necesară conform legii. Consecința neobținerii de către Societate a acestor date cu caracter personal o poate reprezenta încălcarea unei dispoziții legale sau imposibilitatea executării în mod adecvat (conform obligațiilor agreate) a relației contractuale cu dumneavoastră.

3.3              Prelucrare de date personale in scop de marketing direct prin metode care folosesc serviciile de comunicații electronice

Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop de marketing direct (inclusiv referitoar la promoții, oferte, campanii, buletine informative despre serviciile Societății, informații legate de activitatea Societății) este consimțământul dumneavoastră.

Consimțământul poate fi acordat pentru a vă transmite prin una sau mai multe metode care folosesc serviciile de comunicații electronice (prin fax, prin poștă electronică, sms) comunicații în scopuri de marketing direct.

Raportat la acest scop, furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie din punct de vedere legal ori contractual. Consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal constau în imposibilitatea informării sau ofertării dumneavoastră.

3.4              Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de deschidere, modificare, utilizare conturi pe web-site-uri, platforme digitale, aplicații

În situația în care ați accesat website-ul Societății, aplicația aferentă și/sau ați creat un cont, temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop este reprezentat de executarea contractului încheiat cu dumneavoastră și în subsidiar, de interesul legitim al Societății în asigurarea funcționalităților web-site-uului și aplicației și promovarea activității prin acestea.

Raportat la acest scop, obținerea de către Societatea a datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru stabilirea și executarea unei relații contractuale cu dumneavoastră. Consecința nefurnizării datelor cu caracter personal o poate reprezenta imposibilitatea de a accesa, de a crea un cont pe web-site-ul / aplicația Societății și de a beneficia de facilitățile acestora.

3.5              Prelucrare de date cu caracter personal în scopul recepționării, verificării, soluționării sesizărilor și reclamațiilor (customer care).

În situația în care ați transmis (pe email, poștă-curier, telefonic-fax, etc.) o sesizare, reclamație, apreciere către Societate, temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop va fi interesul legitim al Societății de recepționare, verificare și soluționare a acestora și, în subsidiar, consimțământul dumneavoastră. 

Raportat la acest scop, furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie din punct de vedere legal ori contractual. Consecința nefurnizării datelor cu caracter personal o poate reprezenta imposibilitatea de a recepționa, verifica, răspunde, soluționa sesizarea, reclamația.

3.6              Prelucrarea de date cu caracter personal în scop financiar-contabil

Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop este executarea contractului încheiat cu dumneavoastră și, în subsidiar, obligația legală a Societății.

Raportat la acest scop, folosirea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau gestionarea activității pe baze economico-financiare. Consecința neobținerii datelor cu caracter personal o reprezenta încălcarea unor obligații legale.

3.7              Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de mentenanță și dezvoltare infrastructură IT și suport date pentru facilitarea desfășurării, dezvoltării și protejării activităților Societății

Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi executarea contractului încheiat cu dumneavoastră și interesul legitim al Societății sau al unei terțe părți, precum:

o   interesul legitim de dezvoltare și menținere a unei infrastructuri moderne, inclusiv la nivel IT și de comunicare, corelată cu evoluțiile activităților;

o   interesul legitim în menținerea siguranței și securității personalului, spațiilor, bunurilor și operațiunilor aferente Societății;

Raportat la acest scop, furnizarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru respectarea unei obligații contractuale ori pentru realizarea intereselor legitime ale Societății. Nefurnizarea sau indisponibilitatea datelor cu caracter personal poate conduce la îngreunarea sau imposibilitatea de a asigura buna mentenanță și dezvoltare a infrastructurii IT, a desfășurării, dezvoltării, protejării activităților Societății.

3.8              Prelucrarea de date cu caracter personal în scopul protecției juridice a Societății

Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi interesul legitim al Societății în exercitarea drepturilor legale și contractuale și apărarea acestora în fața instanțelor și autorităților competente, întrucât procesarea poate fi necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau ori de câte ori instanțele acționează în exercițiul funcției lor judiciare;

Raportat la acest scop, furnizarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie din punct de vedere legal ori contractual, însă, odată obținute legal, Societatea are în vedere prelucrarea lor pentru protejarea sa juridică, în limitele legii.

3.9              Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de achiziții și vânzări de active și asocieri în legătură cu active.

Temeiul prelucrării de date cu caracter personal pentru acest scop poate fi interesul legitim al Societății de a analiza și urmări operațiuni de achiziție sau vânzare de active în legătură cu activitățile Societății sau cu dezvoltarea unora noi.

Raportat la acest scop, prelucrarea de către Societatea a datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru stabilirea unui raport juridic/ contract (achiziția/ vânzarea de active și/sau asociere în legătură cu active, fuziunea, absorbția, divizarea) între Societate și altă entitate. Consecința neprelucrării de către Societate a datelor cu caracter personal o poate reprezenta imposibilitatea de a se stabili asemenea raport juridic/ contract.

4.                  Categoriile de destinatari

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite sau puse la dispoziția următoarelor categorii de destinatari pentru realizarea scopurilor descrise mai sus:

  1. persoanele care oferă în mod efectiv suportul de asistenta la daune;
  2. societățile de reparații auto; societăți de tractări auto și societăți ce oferă soluții de rent-a-car;
  3. brokeri de asigurare, societăți de asigurare;
  4. consultanți externi în domeniul juridic, contabil, fiscal, tehnic, informatic; executori judecătorești, notari publici, traducători; alți consultanți sau experți implicați în serviciile furnizate de noi sau în alte proiecte în care suntem implicați;

 

  1. autorități și instituții publice implicate în soluționarea accidentelor rutiere, dacă este cazul;
  2. alte autorități și instituții publice (de ex. Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Consiliul Concurenței, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare);
  3. instanțe judecătorești, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională
  4. parteneri contractuali ai Societății și contractanți ai acestora: entități care prestează servicii de call center, monitorizare, intervenție; entități cu care Societatea colaborează în vederea gestionării/ mentenanței de sisteme IT; entități care activează în domeniul publicității/ PR;
  5. entități care oferă servicii de publicitate, concepere de materiale informative, organizarea de evenimente; entități care prestează servicii de concepere, implementare și analiză campanii de marketing; entități care oferă servicii de design IT, administrare, mentenanță web-site și aplicație; entități care prestează servicii de realizare apeluri/ transmitere de sms-uri, gestionare email-uri și mesaje transmise pentru Societate ori servicii de comunicare răspuns la apeluri, email-uri și mesaje;
  6. entități implicate în (potențiala) achiziție/ vânzare de active și/sau asociere în legătură cu active, fuziune, absorbție, divizare;

5.                  Transferul internațional de date

Transferul de date cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene sau din afara Spațiului Economic European are caracter limitat.

În aceste cazuri puncuale în care se pot transfera date cu caracter personal, datele vor fi proporționale scopului și nevoilor relevante, presupunând, în măsura necesară, date ale persoanelor implicate direct sau indirect în accidente rutiere ușoare.

Totodată, Societatea are în vedere respectarea regimului juridic aplicabil, astfel că, în lipsa unei decizii de recunoaștere a caracterului adecvat de protecție printr-o decizie a Comisiei Europene, asemenea transferuri se vor realiza doar în baza consimțământul dumneavoastră explicit.

6.                  Perioada de stocare

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi stocate pentru perioade determinate conform și următoarelor criterii: (i) duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale); (ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Societate sau de către Societate; (iii) până la exercitarea de către dumneavoastră a unui drept care împiedică ori restrânge prelucrarea de către Societate (a anumitor) date cu caracter personal; (iv) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă; (v) durata relației contractuale.

În eventualitatea în care sunt introduse orice acțiuni relevante în justiție, e posibil ca Societatea să continue să prelucreze datele cu caracter personal pe parcursul unor perioade suplimentare, în funcție de necesități (respectiv până la finalizarea procedurilor relevante referitoare la acțiunile respective și până la expirarea termenelor de prescripție relevante) și numai în măsura în care acest lucru este necesar.

Societatea urmărește o abordare minimalistă a prelucrării, inclusiv prin stocare, a datelor cu caracter personal, scop în care are în vedere evaluarea din timp în timp a posibilităților practice și riscurilor ștergerii, anonimizării sau a unor măsuri similare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, de regulă în lunile ianuarie-februarie ale fiecărui an.

7.                  Existența unui proces decizional automatizat

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi prelucrate pentru a lua decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care generează efecte juridice cu privire la dvs. sau vă afectează în mod semnificativ.

8.                  Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată aveți următoarele drepturi, în limitele prevăzute de legislația aplicabilă și menționate mai jos.

În cazul în care cererile dumneavoastră sunt în mod vădit nefondate sau excesive, Societatea poate, fie să perceapă o taxă rezonabilă, fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care Societatea are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează o cerere de exercitare a drepturilor, poate solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea.

Cu caracter general, drepturile pot cunoaște limite în baza dreptului Uniunii Europene sau dreptului intern; asemenea limitări pot avea scopul de a asigura: a) securitatea națională; b) apărarea; c) securitatea publică; d) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a infracțiunilor sau executarea sancțiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva amenințărilor la adresa securității publice și prevenirea acestora; e) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii Europene sau ale unui stat membru, în special un interes economic sau financiar important al Uniunii Europene sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar și fiscal și în domeniul sănătății publice și al securității sociale; f) protejarea independenței judiciare și a procedurilor judiciare; g) prevenirea, investigarea, depistarea și urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate; h) funcția de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar și ocazional, de exercitarea autorității oficiale; i) protecția persoanei vizate sau a drepturilor și libertăților altora; j) punerea în aplicare a pretențiilor de drept civil.

8.1              Dreptul de acces al persoanei vizate

Dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

8.2              Dreptul la rectificarea datelor personale                           

8.3              Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Dreptul la ștergerea datelor cunoaște următoarele limite: a) existența unui alt temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal decât consimțământul; b) existența unor motive legitime ale Societății care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal; c) în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal presupune exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; d) în cazul în prelucrarea datelor cu caracter personal presupune respectarea unei obligații legale sau îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale; e) din motive de interes public în domeniul sănătății publice; f) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice; g) în cazul în prelucrarea datelor cu caracter personal presupune constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

8.4              Dreptul la restricționarea prelucrării, doar în următoarele cazuri:

(a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

8.5              Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul la portabilitatea datelor se aplică în cazul în care, în mod cumulativ: a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

8.6              Dreptul la opoziție

În principiu, dreptul la opoziție se aplică în cazul în care prelucrarea se bazează pe temeiul interesului legitim sau pe temeiul reprezentat de necesitatea prelucrării pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public ori în exercitarea unei prerogative de putere publică.

Dreptul la opoziție nu se aplică în cazul în care Societatea demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul privește constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

8.7              Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

În România, autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adresă website http://www.dataprotection.ro/).

8.8              Dreptul de a retrage consimțământul

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

 

Prezenta Notă de informare este aplicabilă începând cu data de ____________.